Ljiljana Kucljak Šušak, dr.med., specijslist transfuzijske medicine
Odjel za transfuzijsku medicinu

Voditelj Odjela

Rođena sam 1959. godine u Virovitici. Nakon osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja  u Virovitica 1978. godine upisujem Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kojeg završavam 1984. godine. Pripravnički staž odradila sam u ondašnjem  Medicinskom centru Virovitica, sekundarijat  na Djelatnosti za zaštitu zdravlja žena nakon čega  dobivam specijalizaciju iz transfuzijske medicine. U travnju 1991. godine završavam specijalizaciju i kao prvi specijalist transfuzijske medicine u Općoj bolnici Virovitica postajem šef ondašnjeg Kabineta za transfuziju.
Iako je tada bilo vrijeme Domovinskog rata,  usmjeravala sam se na  klinički rad, uspostavu načela sigurnog transfuzijskog liječenja i  osiguranja kvalitete u transfuzijskoj djelatnosti.
Osim poslova voditelja odjela od 1999. godina obnašala sam dužnost pomoćnika ravnatelja za medicinske poslove Opće bolnice Virovitica do 2009. godine kada sam imenovana zamjenikom ravnatelja Opće bolnice Virovitica sve do 2014. godine.  U tom periodu rada aktivno sam radila na implementaciji sustava kvalitete zdravstvene zaštite, kako u Odjelu za transfuziju, tako i u  bolnici, što je rezultiralo izradom natječajne dokumentacije za akreditaciju Opće bolnice Virovitica i aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima na tu temu.
Također sam 2014.godine započela implementaciju i palijativne skrbi u Općoj bolnici Virovitica uz aktivno sudjelovanje u izradi Strategije razvoja palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine.