Centralno naručivanje pacijenata

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, određeno je da je svaka bolnička ustanova dužna uspostaviti sustav centraliziranog naručivanja za zdravstvene usluge i ustrojiti Bolničku jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.

Opća bolnica Virovitica ustrojila je jedinicu za centralno naručivanje pacijenata. Pacijenti se mogu naručiti u Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata:

  1. osobno uz  OBAVEZNO predočenje uputnice i  nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate),
  2. putem druge osobe uz OBAVEZNO predočenje uputnice i  nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate),
  3. putem telefaxa broj 033 721 086, na način da šalju OBAVEZNO preslik uputnice i preslik nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate) i broj telefona/mobitela radi kontakta o terminu pregleda/pretrage
  4. elektronskom poštom narucivanje@bolnica-virovitica.hr , u privitku OBAVEZNO​ dostaviti skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite i skenirani nalaz liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate) i broj telefona/mobitela radi kontakta o terminu pregleda/pretrage

Ako uputnice šaljete faxom ili e-mailom, OBAVEZNO NAVEDITE BROJ TELEFONA/MOBITELA na koji Vam možemo javiti termin pregleda/pretrage. U PROTIVNOM, VAŠU NARUDŽBU NEĆEMO MOĆI IZVRŠITI!!!

VAŽNA NAPOMENA: Naručivanje za preglede i dijagnostičke pretrage u Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje, putem telefona više nije moguće.

Za sve informacije u svezi medicinskih usluga možete se obratiti Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata na telefon:  033 747 255, radnim danom od 12-14 sati ili na e-mail  narucivanje@bolnica-virovitica.hr.

Lista čekanja

Lista čekanja sastoji se od Šifre bolesnika, Datuma upisa i Datuma prijema. Šifra bolesnika sastoji se od inicijala imena i prezimena i broja osigurane osobe.
Lista čekanja označava redosljed predbilježbi bolesnika, dok je Datum prijema bolesnika samo orijentacijski. Naime, može doći do pomaka u Datumu prijema, ovisno o nizu činitelja: kvarovi uređaja, bolest operatera, odustajanja ili hitnosti bolesnika i sl. Za pojedine pretrage Datum prijema je prazan ili procijenjen jer liječnici nemaju stalni dan u ambulanti, već se izrađuje raspored samo za mjesec dana unaprijed, ovisno o rasporedu dežurstava.
Točan datum pretrage odnosno zahvata možete dobiti kontaktiranjem Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata.

Online naručivanje

Ukoliko želite, možete se naručiti putem ponuđenog online obrasca!

Dozvoljeni tipovi datoteka: .jpg, .png, .pdf, .doc, .docxNaručivanje za pojedine pretrage

Radiologija (Dijaskopija pluća, i.v. urografija, irigografija, retrogradna urografija, MCUG, RTG želudca i jednjaka)
e-mail: rtgadm@bolnica-virovitica.hr
Telefon: 033 747 354
Narudžbe i upiti od 12 do 14 sati

Neurologija (UZV vratnih žila, TCD, pregled neurologa)
Telefon: 033 747 395
Narudžbe od 8 do 14 sati

Anesteziološka ambulanta
Telefon:
033 747 202
Narudžbe osobno na šalteru kirurške ambulante ili na telefon u terminu od 08 do 14 sati
Preoperativna priprema.pdf

Interna poliklinika (pregled endokrinologa, dijabetologa, pulmologa i alergologa, UZV štitnjače)
Telefon: 033 747 371, 033 747 414
Narudžbe od 11 do 14 sati

Pedijatrija (alergološka, endokrinološka, kardiološka, neonatološka, neuropedijatrijska i nefrološka ambulanta i svi UZV)
Telefon: 033 747 341
Narudžbe od 7:30 do 8:30 sati

Psihijatrija (pregled psihijatra i psihologa, Dnevna bolnica)
Telefon: 033 747 387
Narudžbe od 8 do 14 sati

Fizikalna medicina i rehabilitacija (pregled fizijatra)
Telefon: 033 747 224

Logopedska ambulanta
logoped@bolnica-virovitica.hr

Za gore navedeno možete se naručiti i  putem telefaxa broj 033 721 086 ili  elektronskom poštom narucivanje@bolnica-virovitica.hr  (u privitku OBAVEZNO dostaviti skeniranu u putnicu ili presliku uputnice i broj telefona/mobitela radi kontakta o terminu pregleda/pretrage.